ข้อกำหนดในการใช้และสัญญาบัญชี Starbucks Card

สตาร์บัคส์ ประเทศไทย

ปรับปรุงล่าสุด 16 ส.ค. 2562

สำคัญ – กรุณาอ่าน: ข้อตกลงเกี่ยวกับบัตรสตาร์บัคส์ดังต่อไปนี้ ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับบัญชีที่มีมูลค่าสะสมของบัตรสตาร์บัคส์ของท่าน ข้อตกลงฉบับนี้ถูกแบ่งเป็นสองส่วน ในส่วนแรกอธิบายถึงข้อตกลงซึ่งถูกใช้โดยทั่วไปกับบัตรสตาร์บัคส์ ส่วนที่สองประกอบด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขทางกฎหมายที่สำคัญ

การใช้งานบัตรสตาร์บัคส์ของท่านนั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดเหล่านี้ก่อนการใช้งานบัตรสตาร์บัคส์ของท่าน หากท่านไม่เข้าใจข้อกำหนดเหล่านี้ ท่านสามารถติดต่อที่ 02-339-0996 เพื่อหารือถึงข้อกังวลของท่านกับเราก่อนใช้งานบัตรสตาร์บัคส์ของท่านในครั้งแรก

กรุณาสละเวลาในการลงทะเบียนบัตรสตาร์บัคส์ของท่านโดยเข้าสู่เว็บไซต์ของเราที่ www.starbucks.co.th ซึ่งจะให้ข้อมูลท่านเกี่ยวกับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับกรณีที่บัตรของท่านสูญหายหรือถูกโจรกรรม

เราขอแนะนำให้ท่านเก็บสำเนาของข้อกำหนดฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน

ส่วนที่หนึ่ง: ข้อตกลงทั่วไปของบัตรสตาร์บัคส์

เกี่ยวกับบัญชีของท่าน; เพื่อซื้อสินค้าของสตาร์บัคส์เท่านั้น

สตาร์บัคส์เป็นผู้ออกบัตรสตาร์บัคส์ให้แก่ท่าน ท่านสามารถเติมมูลค่าเงินในบัตรสตาร์บัคส์ของท่านเพื่อซื้อสินค้าในอนาคตจากร้านสตาร์บัคส์ที่เข้าร่วมรายการในประเทศไทย บัตรสตาร์บัคส์จะถูกใช้เสมือนเงินสด และไม่สามารถขอคืนเงินจากบัตรสตาร์บัคส์ได้เว้นแต่มีกฎหมายกำหนดไว้ บัตรสตาร์บัคส์ไม่สามารถถูกออกทดแทนได้ในกรณีสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือถูกทำลาย เว้นแต่ท่านได้ลงทะเบียนและรายงานการสูญหายตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่างนี้

มูลค่าเงินที่ท่านเติมในบัตรสตาร์บัคส์เป็นการชำระเงินล่วงหน้าสำหรับสินค้าและบริการสำหรับร้านสตาร์บัคส์ที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น บัตรสตาร์บัคส์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต วงเงินสินเชื่อ การคุ้มครองเงินเบิกเกินบัญชี หรือบัญชีเงินฝาก จำนวนเงินที่เติมเข้าสู่บัตรสตาร์บัคส์นั้นไม่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย เงินปันผลหรือรายได้อื่นใดที่สตาร์บัคส์ต้องจ่ายหรือให้เครดิตแก่ท่าน มูลค่าในบัตรสตาร์บัคส์นั้นไม่ได้รับการประกันหรือรับรองโดยบุคคลหรือนิติบุคคลใด มูลค่าเงินที่เก็บไว้ในบัตรสตาร์บัคส์ใด ๆ

ไม่อาจถูกโอนไปยังบัตรสตาร์บัคส์อื่นได้เว้นแต่โอนไปยังบัตรสตาร์บัคส์อื่นที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายใต้บัญชีบัตรสตาร์บัคส์เดียวกันหรือบัตรที่ถูกออกแทนบัตรสตาร์บัคส์ที่ลงทะเบียนซึ่งได้รับรายงานว่าสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือถูกทำลายตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่างนี้

บัตรสตาร์บัคส์ของท่านนั้นสามารถใช้งานได้ที่ร้านสตาร์บัคส์ที่ร่วมรายการในประเทศไทยเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิในการไม่รับบัตรสตาร์บัคส์ หรือจำกัดการใช้บัตรสตาร์บัคส์หากเราเชื่อว่าเป็นการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต ฉ้อโกง หรือที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การเติมมูลค่าในบัตรของท่าน

ในประเทศไทย ท่านสามารถเติมมูลค่าในบัตรสตาร์บัคส์โดยการใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือเงินสดเท่านั้น โดยไปที่ร้านสตาร์บัคส์ที่ร่วมรายการ หรือทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ Starbucks.co.th/Card หรือทางแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่สตาร์บัคส์ประเทศไทยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน (แอนดรอยด์ หรือ ไอโอเอส) (Androidor IOS)

มูลค่าของบัตรสตาร์บัคส์ของท่านนั้นอยู่ภายใต้ข้อจำกัดดังต่อไปนี้: จำนวนเงินสูงสุด 20,000 บาท สามารถถูกเติมสะสมไว้ในบัตรสตาร์บัคส์ใด ๆ ในช่วงเวลาที่กำหนด และจำนวนเงินต่ำสุดที่สามารถเติมได้คือ 100 บาท และเพิ่มขึ้นทุก 100 บาท สตาร์บัคส์อาจเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินสูงสุดและต่ำสุด ณ เวลาใดก็ได้ โดยแจ้งท่าน ณ จุดขายหรือบนเว็บไซต์ของสตาร์บัคส์ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นไม่เป็นการแก้ไขสัญญาฉบับนี้

ค่าธรรมเนียมและวันหมดอายุ

สตาร์บัคส์ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการออกบัตร เปิดใช้งาน ใช้ หรือเติมเงินบัตรสตาร์บัคส์ของท่าน บัตรสตาร์บัคส์ของท่านไม่มีวันหมดอายุ

ใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งรายการ

ผู้ถือบัตรจะไม่ได้รับใบแจ้งรายการธุรกรรมจากบัญชีบัตรสตาร์บัคส์ ท่านสามารถตรวจสอบยอดคงเหลือของบัตรสตาร์บัคส์ของท่าน หรือตรวจสอบธุรกรรมล่าสุดย้อนหลังสิบรายการในบัตรสตาร์บัคส์ของท่านบนเว็บไซต์ของเราที่ www.starbucks.co.th หรือโดยทางโทรศัพท์ที่ 02-339-0996 เมื่อท่านใช้งานบัตรสตาร์บัคส์ของท่าน ณ ร้านสตาร์บัคส์ที่ร่วมรายการ ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินหากท่านร้องขอแต่ท่านจะไม่ถูกขอให้ลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินดังกล่าว ใบเสร็จรับเงินจะระบุว่าเป็นรายการซื้อที่ใช้บัตรสตาร์บัคส์และจะแสดงยอดเงินคงเหลือในบัตรสตาร์บัคส์ของท่าน ท่านควรเก็บใบเสร็จรับเงิน และตรวจสอบใบแจ้งรายการออนไลน์เพื่อยืนยันว่ายอดเงินคงเหลือนั้นถูกต้อง

การถอนเงินคืน

ยอดเงินในบัตรสตาร์บัคส์ของท่านนั้นไม่สามารถคืนได้และไม่อาจเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้เว้นแต่มีกฎหมายกำหนดไว้ หรือมีข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้กำหนดให้คืนได้ สิทธิประโยชน์รางวัลทั้งหมดนั้นจะใช้ได้ในระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น

การจัดการกับข้อร้องเรียน

เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขยอดคงเหลือของบัญชีบัตรสตาร์บัคส์ของท่านหากเราเชื่อว่ามีความผิดพลาดจากการเรียกเก็บเงินหรือทางบัญชีเกิดขึ้น หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับประวัติธุรกรรมของท่าน หรือความถูกต้องประการใด หรือหากท่านมีข้อโต้แย้งต่อธุรกรรมใด ๆ หรือการแก้ไขที่ได้ทำขึ้นต่อบัตรสตาร์บัคส์ของท่าน กรุณาติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของเราทางโทรศัพท์ที่ 02-339-0996 และเราจะดำเนินการให้มีการสอบสวนและแจ้งผล รวมทั้งแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เราตรวจสอบพบในทันทีที่เราสอบสวนเสร็จสิ้น หากไม่พบความผิดพลาด เราจะมีคำชี้แจงไปยังท่าน เราไม่มีความรับผิดสำหรับการเรียกเก็บเงินที่ผิดพลาด เว้นแต่ท่านได้บอกกล่าวต่อเราภายในหกสิบ (60) วัน นับแต่วันที่ทำธุรกรรมที่มีปัญหาดังกล่าว ท่านควรติดตามธุรกรรมและยอดคงเหลือในบัญชีอย่างใกล้ชิด

การเลือกลงทะเบียน; ความรับผิดต่อธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต

เนื่องจากบัตรสตาร์บัคส์นั้นถูกใช้เสมือนเงินสดในการซื้อสินค้าจากสตาร์บัคส์ ท่านจึงมีความรับผิดชอบต่อธุรกรรมทุกรายการที่เกี่ยวข้องกับบัตรสตาร์บัคส์ของท่าน รวมถึงธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม หากบัตรสตาร์บัคส์ของท่านสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือถูกทำลาย ท่านสามารถอายัดบัตรสตาร์บัคส์ของท่านได้ที่ www.starbucks.co.th และโอนยอดเงินคงเหลือไปยังบัตรสตาร์บัคส์อื่นที่ได้ลงทะเบียนไว้ในบัญชีของท่านภายใน 30 วัน หรือกรุณาติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าทางโทรศัพท์ที่ 02-339-0996 เพื่อลงทะเบียนบัตรสตาร์บัคส์ กรุณาไปที่เว็บไซต์ของเราที่ www.starbucks.co.th หรือแอปพลิเคชันสตาร์บัคส์ประเทศไทย ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านได้ให้แก่เราเพื่อลงทะเบียนบัตรสตาร์บัคส์ของท่านจะถูกเก็บไว้ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของสตาร์บัคส์ ท่านไม่อาจลงทะเบียนบัตรสตาร์บัคส์ที่ออกและเปิดใช้งานนอกประเทศไทยได้

ส่วนที่สอง: ข้อกำหนดทางกฎหมายที่สำคัญ

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงฉบับนี้

เราอาจแก้ไขข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้ ณ เวลาใดก็ได้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย กฎหมาย การควบคุม หรือเหตุผลทางธุรกิจตามสมควร เราจะแจ้งข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับแก้ไขบนเว็บไซต์ของเราที่ www.starbucks.co.th ภายใต้ส่วนที่จะกล่าวถึงต่อไปในข้อนี้ การเปลี่ยนแปลง การเพิ่มเติม หรือตัดทอนใด ๆ นั้นจะมีผล ณ เวลาที่เราแจ้งข้อตกลงฉบับแก้ไขบนเว็บไซต์ของเรา หรือที่ได้มีการระบุไว้เป็นประการอื่นและบอกกล่าวไปยังท่าน การเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนจะถูกใช้กับบัตรสตาร์บัคส์ที่มีอยู่แล้วและที่จะมีในอนาคตของท่าน ข้อกำหนดที่ได้รับการแก้ไขจะใช้บังคับกับท่านหาก (ก) ท่านไม่แจ้งเราเป็นลายลักษณ์อักษรถึงข้อโต้แย้งภายในยี่สิบ (20) วันนับแต่ที่ได้มีการบอกกล่าวไปยังท่าน (หรือระยะเวลาอื่นตามสมควรที่ได้บอกกล่าวไปยังท่าน) หรือ (ข) ท่านใช้บัตรสตาร์บัคส์ของท่านหลังจากยี่สิบ (20) วันที่ได้มีการบอกกล่าว หากท่านไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง การเพิ่มเติม หรือตัดทอน ท่านควรหยุดใช้บัตรสตาร์บัคส์

การยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้

เราอาจระงับหรือยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ ณ เวลาใดก็ได้โดยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นระยะเวลาตามสมควรถึงท่าน เราไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวถึงท่านเมื่อเรามีเหตุสำคัญในการพิจารณาว่าจำเป็นต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้โดยให้มีผลทันที (เช่น หากเราพบว่ามีการฉ้อโกงหรือใช้บัตรสตาร์บัคส์โดยไม่ได้รับอนุญาต) หากเรายกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ในสถานการณ์ที่ท่านไม่ได้เป็นฝ่ายผิดข้อตกลงฉบับนี้ เราจะคืนเงินหรือให้เครดิตของร้านสตาร์บัคส์เท่ากับจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีบัตรสตาร์บัคส์ของท่านหักด้วยจำนวนเงินที่ท่านติดค้างเรา ในกรณีที่ข้อตกลงฉบับนี้ถูกยกเลิก ส่วนที่สองนี้จะยังคงมีผลใช้บังคับระหว่างเราเกี่ยวกับสิ่งใดก็ตามที่ท่านหรือเราได้กระทำไปในขณะที่ข้อตกลงนี้ยังมีผลใช้บังคับ

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงฉบับนี้ใช้บังคับภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด

สตาร์บัคส์ไม่รับรองหรือรับประกันว่าบัตรสตาร์บัคส์ของท่านจะสามารถใช้ได้หรือยอมรับให้ใช้ที่ร้านสตาร์บัคส์ที่ร่วมรายการทุกสาขา

ในกรณีที่สตาร์บัคส์มีความรับผิดต่อท่านภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ท่านมีสิทธิได้รับการชดเชยจากเราตามความเสียหายที่ได้รับจริง แต่ไม่เกินจากยอดคงเหลือสุดท้ายในบัตรสตาร์บัคส์ที่มีปัญหาของท่าน

สตาร์บัคส์ไม่ต้องรับผิดต่อท่านสำหรับ:

  • การสูญเสียรายได้ ธุรกิจ ค่าความนิยม หรือกำไรที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงฉบับนี้;
  • การเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปลี่ยนแปลง การโจรกรรม หรือการทำลายบัตรสตาร์บัคส์ของท่าน;
  • ผลจากความล่าช้าหรือผิดพลาดจากการใช้บัตรสตาร์บัคส์ของท่านอันเนื่องมาจากสถานการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา
  • ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการผิดข้อตกลงฉบับนี้ของเรา หรือผิดหน้าที่ในความระมัดระวังตามกฎหมายของเรา;
  • ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ซึ่งไม่ใช่ผลที่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าตามสมควรจากการผิดข้อตกลงฉบับนี้ของเรา หรือผิดหน้าที่ในความระมัดระวังตามกฎหมายของเรา ความสูญเสีย หรือความเสียหายนั้น “สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าตามสมควร” หาก ณ เวลาที่เราเข้าทำสัญญาฉบับนี้ ท่านและเราสามารถพิจารณาได้ถึงความสูญเสียดังกล่าว; หรือ
  • ความสูญเสีย หรือความเสียหายที่ท่านได้รับอันเป็นผลมาจากการที่ท่านไม่ระมัดระวังตามสมควรเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสีย หรือความเสียหายดังกล่าว

สัญญาฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของท่านภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

การโอนสิทธิ

เราอาจโอนสิทธิในข้อตกลงฉบับนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยที่การโอนสิทธินั้นไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงฉบับนี้โดยการบอกกล่าวถึงท่าน และโดยข้อตกลงฉบับนี้ ท่านตกลงและยินยอมให้มีการโอนสิทธิเมื่อได้รับการบอกกล่าว บริษัทหรือนิติบุคคลใดที่เราโอนข้อตกลงฉบับนี้ให้จะมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับที่เรามีก่อนที่จะมีการโอนสิทธิ และเราจะดำเนินการให้แน่ใจว่าบริษัทหรือนิติบุคคลดังกล่าวได้มีการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรในการผูกพันตนเข้ากับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้เพื่อให้สิทธิภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ของท่านไม่เสื่อมเสียไป และเมื่อนั้นเราจะพ้นจากความรับผิดทั้งหมด

ข้อตกลงที่สมบูรณ์; การตีความ

ข้อตกลงฉบับนี้เป็นข้อความแห่งข้อตกลงที่สมบูรณ์และใช้บังคับโดยเฉพาะระหว่างท่าน กับ บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด และใช้แทนข้อเสนอรวมถึงข้อตกลงฉบับอื่นที่มีมาก่อนทั้งหมดเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อตกลงฉบับนี้ ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดในฉบับภาษาอังกฤษของข้อตกลงฉบับนี้กับฉบับภาษาอื่น ให้ยึดถือตามฉบับภาษาอังกฤษ หากข้อกำหนดใดในสัญญาฉบับนี้ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกตัดทอนไปจากข้อตกลงฉบับนี้ และข้อกำหนดที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบแต่ประการใด ทั้งนี้ หัวข้อนั้นมีไว้เพื่อให้สะดวกต่อการอ้างอิงเท่านั้น และจะไม่กระทบต่อการตีความข้อตกลงฉบับนี้

ข้อสอบถามหรือคำถาม

หากท่านมีคำถามใดเกี่ยวกับข้อกำหนดในการใช้งานและข้อตกลงเกี่ยวกับบัญชีบัตรสตาร์บัคส์ฉบับนี้ หรือบัตรสตาร์บัคส์ของท่าน กรุณาติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าที่ customercomment@coffee-concepts.co.th หรือทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 02-339-0996 (เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลลูกค้าในประเทศไทยของเราปฏิบัติงานในวันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. ถึง 18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 12, 16 อาคารเอ็กเชนจ์ทาวเวอร์ 388 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

อื่น ๆ

ในการเข้าถึงไซต์หรือการใช้บริการ โดยข้อตกลงฉบับนี้ ท่านยินยอมรับข่าวสารจากเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ การตลาด และจัดหาให้ท่านซึ่งไซต์ ผลิตภัณฑ์ และ บริการของเรา รวมถึงการปรับปรุงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น