ข้อกำหนดการใช้ Starbucks® Rewards

ข้อกำหนดการใช้ Starbucks® Rewards

สตาร์บัคส์ ประเทศไทย

Starbucks® Rewards
กรุณาอ่านบรรดาข้อกำหนดในการใช้สำหรับโครงการสิทธิประโยชน์ STARBUCKS® REWARD (ประเทศไทย) อย่างระมัดระวัง ในการเข้าใช้และรับข้อเสนอพิเศษจากโครงการดังกล่าว ท่านตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดอื่นใดที่อ้างถึงไว้ในสัญญาฉบับนี้เช่นเดียวกัน หากท่านไม่ตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดระงับการเข้าร่วมโครงการนี้
ข้อกำหนดในการใช้เหล่านี้ ใช้สำหรับการเข้าใช้และเข้าร่วมในโครงการสิทธิประโยชน์ Starbucks® Rewards (“Starbucks® Rewards”) ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด (“สตาร์บัคส์”) ผู้ได้รับอนุญาตจาก สตาร์บัคส์ คอร์ปอเรชั่นในประเทศไทย ข้อกำหนดในการใช้เหล่านี้ไม่เปลี่ยนแปลงข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดของสัญญาอื่นใดที่ท่านได้ตกลงไว้กับสตาร์บัคส์แต่ประการใด ทั้งในเรื่องผลิตภัณฑ์ บริการ หรืออื่น ๆ สตาร์บัคส์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ ยกเลิกโครงการสิทธิประโยชน์ Starbucks® Rewards และ/หรือ ข้อกำหนดในการใช้ หรือนโยบายอื่นใด คำถามที่พบบ่อย หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับโครงการสิทธิประโยชน์ Starbucks® Rewards ณ เวลาใดก็ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร บรรดาการเปลี่ยนแปลง หรือการแก้ไขมีผลใช้บังคับในทันทีเมื่อมีการประกาศการแก้ไขนั้นผ่านทางเว็บไซต์ www.starbucks.co.th และท่านสละสิทธิ์ที่อาจมีอยู่เพื่อให้ได้รับการประกาศแจ้งเป็นการเฉพาะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขดังกล่าว การเข้าร่วมในโครงการสิทธิประโยชน์ Starbucks® Rewards เป็นการยืนยันว่าท่านยอมรับข้อกำหนดในการใช้เหล่านี้รวมการบรรดาการเปลี่ยนแปลง หรือการแก้ไขที่อาจมีขึ้น ดังนั้น ท่านจึงควรตรวจสอบบรรดาข้อกำหนดในการใช้ และนโยบายที่ใช้บังคับรวมถึงคำถามที่พบบ่อยอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เข้าใจถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับโครงการสิทธิประโยชน์ Starbucks® Rewards หากท่านไม่ตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้ดังกล่าว ท่านต้องระงับการเข้าร่วมโครงการสิทธิประโยชน์ Starbucks® Rewards นี้
โครงการนี้มีเพื่อการใช้งานโดยผู้ใช้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป หากท่านมีอายุต่ำกว่านี้ ท่านควรตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้เงื่อนไขภายใต้การดูแลของบิดามารดา หรือผู้ปกครองของท่านตามกฎหมาย เพื่อให้แน่ใจว่าบิดามารดา หรือผู้ปกครองของท่านเข้าใจเงื่อนไขดังกล่าว
กรุณาอ่านนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวอย่างระมัดระวัง เพื่อทำความเข้าใจวิธีการที่สตาร์บัคส์เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของสตาร์บัคส์ รวมถึงวิธีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อีกทั้งวิธีการที่เราสื่อสารกับท่าน
โครงการ Starbucks® Rewards
ภาพรวมของโครงการ
โครงการสิทธิประโยชน์ Starbucks® Rewards คือหนึ่งในแนวทางที่สตาร์บัคส์พยายามมอบสิทธิประโยชน์ และแสดงความขอบคุณต่อลูกค้าประจำที่มีอุปการะคุณกับร้านสตาร์บัคส์ด้วยดีเสมอมา ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสิทธิประโยชน์ Starbucks® Rewards และรับสิทธิประโยชน์ตามโครงการนี้ ท่านจำเป็นต้องสร้างบัญชีการใช้งาน “บัตรสตาร์บัคส์” ขึ้นเสียก่อนที่ Starbucks.co.th/Card หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่สตาร์บัคส์ประเทศไทยไปยังเครื่องโทรศัพท์ของท่าน (Android™ หรือ IOS) และลงทะเบียนบัตรสตาร์บัคส์ จากนั้นเปิดใช้งานบัตรสตาร์บัคส์อย่างน้อยจำนวนหนึ่ง (1) บัตร ณ ร้านสตาร์บัคส์ที่ร่วมรายการในประเทศไทย และลงทะเบียนบัตรสตาร์บัคส์ดังกล่าวกับบัญชีบัตรสตาร์บัคส์ของท่าน
ในข้อกำหนดในการใช้เหล่านี้ “การเปิดใช้งานบัตร” หมายความว่า ท่านต้องเติมเงินขั้นต่ำ 100 บาทลงในบัตรสตาร์บัคส์ของท่านในครั้งแรก ท่านสามารถลงทะเบียนบัตรสตาร์บัคส์ใดก็ได้ที่เปิดใช้งานแล้วในประเทศไทยกับบัญชีของท่านที่ Starbucks.co.th/Card หรือทางแอปพลิเคชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่สตาร์บัคส์ประเทศไทย คำว่า “บัตรสตาร์บัคส์” หมายถึงบัตรสตาร์บัคส์ที่ถูกเปิดใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น และคำว่า “บัตรสตาร์บัคส์ที่ลงทะเบียนแล้ว” หมายถึงบัตรสตาร์บัคส์ที่ได้รับการเปิดใช้งานในประเทศไทย และลงทะเบียนไว้แล้วที่บัญชีบัตรสตาร์บัคส์ของท่านที่ Starbucks.co.th/Card หรือทางแอปพลิเคชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่สตาร์บัคส์ประเทศไทย
กระบวนการลงทะเบียนอาจกำหนดให้ท่านระบุข้อมูลส่วนบุคลบางประการโดยใช้แบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์ ซึ่งรวมถึง ชื่อผู้ใช้ (ที่อยู่อีเมล) รหัสผ่าน หมายเลขบัตรสตาร์บัคส์ และรหัสนิรภัยของบัตร (CSC) วันเดือนปีเกิด ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อมูลทางการตลาดที่สนใจ (ตัวเลือก) ทั้งนี้ บรรดาบัตรสตาร์บัคส์ของท่านที่เปิดการใช้งานในประเทศไทยทั้งหมดนั้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการสิทธิประโยชน์ Starbucks® Rewards ได้ทั้งสิ้น โดยมีเงื่อนไขว่าท่านอาจมีบัญชีส่วนบุคคลได้เพียงหนึ่ง (1) บัญชีซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการใช้เหล่านี้เท่านั้น
สิทธิประโยชน์ของโครงการ Starbucks® Rewards นั้นขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ท่าน “ใช้จ่ายผ่านบัตร” และจำนวนของ “ดาว” ที่ท่านได้รับจากการใช้จ่ายผ่านบัตรสตาร์บัคส์ที่ลงทะเบียนแล้วใบเดียวหรือหลายใบ ณ ร้านสตาร์บัคส์ที่ร่วมรายการในประเทศไทย ทุกการซื้อที่ตรงกับข้อกำหนดในการใช้และเป็นการใช้จ่ายผ่านบัตรสตาร์บัคส์ที่ท่านลงทะเบียนไว้แล้ว ณ ร้านสตาร์บัคส์ที่ร่วมรายการในประเทศไทย ท่านจะได้รับ “ดาว” หนึ่ง (1) ดวงต่อการใช้จ่ายทุก 25 บาทที่จ่ายด้วยบัตรสตาร์บัคส์ที่ลงทะเบียนแล้วของท่าน เว้นแต่ในช่วงที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแบบมีระยะเวลากำหนด ซึ่งสตาร์บัคส์อาจมอบ “ดาวโบนัส” ให้สำหรับการซื้อสินค้า และ/หรือ บริการที่มีการนำเสนอเป็นพิเศษ
ดาวนั้นมีเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการส่งเสริมการขายเท่านั้นและไม่มีมูลค่าเทียบเท่าเงินสด ท่านสามารถใช้บัตรสตาร์บัคส์ซึ่งลงทะเบียนแล้วที่ Starbucks.co.th/Card หรือแอปพลิเคชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่สตาร์บัคส์ทุกบัตรเพื่อรับดาวจากการใช้จ่ายของท่าน กรุณารับทราบว่ายอดการใช้จ่ายจะได้รับการคำนวณและการสะสมดาวจะเกิดขึ้นต่อเมื่อบัตรสตาร์บัคส์ที่ใช้นั้นได้ลงทะเบียนที่ Starbucks.co.th/Card ก่อนแล้วเท่านั้น ดาวและการซื้อที่ตรงกับข้อกำหนดในการใช้เพื่อรับสิทธิประโยชน์ หรือรางวัลนั้นอาจสะสมได้ภายใต้บัญชีบัตรสตาร์บัคส์เดียวกันเท่านั้น
ทั้งนี้ ดาว การซื้อที่ตรงกับข้อกำหนดในการใช้ สิทธิประโยชน์ และรางวัลนั้นไม่อาจใช้ร่วมกับ หรือโอนไปยังบัญชีบัตรสตาร์บัคส์อื่นได้
ในปัจจุบัน ระดับสิทธิประโยชน์ของโครงการสิทธิประโยชน์ Starbucks® Rewards นั้น มีอยู่สอง (2) ระดับ ซึ่งเป็นการกำหนดจากจำนวนดาวที่สะสมไว้ในบัญชีของท่าน เมื่อมีการเปิดบัญชี และเปิดการใช้งานรวมถึงลงทะเบียนบัตรสตาร์บัคส์ ท่านจะได้รับการลงทะเบียนในโครงการสิทธิประโยชน์ Starbucks® Rewards ในระดับ Green Level โดยอัตโนมัติ หากท่านได้รับดาวอย่างน้อยสามร้อย (300) ดวงภายในสิบสอง (12) เดือนนับจากวันที่ลงทะเบียนในโครงการ ท่านจะได้รับการเลื่อนสถานะสู่ระดับ Gold Level
เมื่อท่านเลื่อนสถานะสู่ระดับหนึ่งระดับใดในโครงการสิทธิประโยชน์ Starbucks® Rewards แล้ว ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่กำหนดไว้สำหรับระดับดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้ ท่านต้องสะสมดาวอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับสิทธิประโยชน์ของท่าน:
เพื่อได้รับสถานะ Green Level ท่านเพียงแต่ต้องลงทะเบียนบัตรสตาร์บัคส์ที่เปิดใช้งานแล้วของท่านที่
Starbucks.co.th/Card หรือแอปพลิเคชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่สตาร์บัคส์ประเทศไทย
เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทั้งหมดของระดับ Green Level ท่านต้องได้รับดาวใหม่อย่างน้อยหนึ่ง (1) ดวงถึงสองร้อยเก้าสิบเก้า (299) ดวงในทุกช่วงระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกันภายหลังจากวันที่ท่านได้ลงทะเบียนในโครงการ หากท่านไม่ได้รับดาวใหม่ถึงสองร้อยเก้าสิบเก้า (299) ดวงในแต่ละช่วงระยะเวลา 12 เดือน จำนวนดาวคงเหลือของท่านจะได้รับการปรับให้เป็นศูนย์ (0) โดยอัตโนมัติ และระดับของท่านยังคงเป็น Green Level
เพื่อรักษาสถานะในระดับ Gold Level ท่านต้องได้รับดาวใหม่อย่างน้อยสามร้อย (300) ดวงในทุกช่วงระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกันภายหลังจากวันที่ท่านเลื่อนสถานะสู่ระดับ Gold Level หากท่านไม่ได้รับดาวใหม่ถึง 300 ดวงในช่วงระยะเวลา 12 เดือน (จำนวนดาวคงเหลือ”) ท่านจะถูกจัดให้อยู่ในระดับ Green Level ของโครงการสิทธิประโยชน์ Starbucks® Rewards และจำนวนดาวคงเหลือของท่านจะได้รับการปรับให้เป็นศูนย์ (0) หากท่านไม่สามารถสะสมดาวถึงระดับ Gold Level และท่านมีดาวคงเหลือระหว่าง 120 และ 299 ดวงในบัญชีของท่าน (จำนวนรางวัลคงเหลือ”) สตาร์บัคส์จะเพิ่มเครื่องดื่มหนึ่ง (1) แก้วในขนาดใดก็ได้ไปยังบัญชีของท่านซึ่งราคาของเครื่องดื่มที่เพิ่มจำนวน 1 แก้วจะต้องมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่จำนวน 115 บาท ถึง 250 บาท เท่านั้น  (ภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดสถานะ Gold Level)
โปรดรับทราบว่า “ดาว” ที่ถูกสะสมสำหรับแต่ละระดับจะมีผลใช้ได้ในช่วงระยะเวลาสิบสอง (12) เดือนนับจากวันที่ท่านเลื่อนสถานะสู่ระดับหนึ่งระดับใด ตัวอย่างเช่น ท่านเปิดใช้งานบัตรสตาร์บัคส์ของท่านที่ร้านสตาร์บัคส์ที่ร่วมรายการ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 โดยเติมเงิน 100 บาทในบัตรสตาร์บัคส์ และท่านได้ลงทะเบียนบัตรสตาร์บัคดังกล่าวในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 การใช้จ่ายของท่านจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นการซื้อที่ตรงกับข้อกำหนดในการใช้นับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ซึ่งถือเป็นวันเริ่มต้นของการสะสมดาว หากท่านได้รับดาวสามร้อย (300) ดวง ในวันที่15 ตุลาคม 2562 ท่านจะถูกจัดอยู่ในระดับ Gold Level และมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ในระดับ Gold Level และการมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ในระดับ Gold Level ของท่านนั้นจะหมดอายุลงในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 โดยในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 จำนวนดาวคงเหลือของท่านจะได้รับการปรับให้เป็นศูนย์ หากท่านสะสมดาวได้ครบ 300 ดวงระหว่างวันที่15 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นการสะสมดาวตามจำนวนที่กำหนดเพื่อรักษาสถานะ Gold Level ท่านจะยังคงอยู่ในระดับ Gold Level และมีสิทธิ์ได้รับบรรดาสิทธิประโยชน์ในระดับ Gold Level เป็นระยะเวลา 12 เดือน ระหว่างวันที่15 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 แต่จำนวนดาวคงเหลือของท่านจะได้รับการปรับให้เป็นศูนย์ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564
ระดับ Green Level
โดยการเปิดบัญชี เปิดการใช้งาน และลงทะเบียนบัตรสตาร์บัคส์ของท่าน ท่านจะได้รับสถานะระดับ “Green Level” โดยอัตโนมัติ สิทธิประโยชน์ที่อาจได้รับคือ
  • ดาวสองเท่า ท่านมีสิทธิได้รับดาวสองเท่าเพียงหนึ่งครั้งสำหรับยอดการใช้จ่ายเมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของสตาร์บัคส์ภายใน 30 วันภายหลังการลงทะเบียนบัญชีครั้งแรก
ในระดับ Green Level  ท่านจะต้องสะสมดาวสามร้อย (300) ดวงในแต่ละรอบระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วันที่ท่านเปิดบัญชีเพื่อให้ได้รับสถานะระดับ Gold Level
ระดับ Gold Level
ภายหลังจากที่ท่านสะสมดาวครบสามร้อย (300) ดวง ในช่วงระยะเวลา12 เดือน ท่านจะได้รับสถานะระดับ “Gold Level” และจำนวนดาวคงเหลือของท่านจะได้รับการปรับให้เป็นศูนย์ (0) บรรดาดาวรวมถึงส่วนของดาวที่ได้รับภายหลังจากการได้รับสถานะระดับ Gold Level จะหมดอายุภายในสิบสอง (12) เดือนนับแต่วันที่ท่านได้รับสถานะระดับ Gold Level หรือส่วนของดาวดังกล่าว ตัวอย่างเช่น หากท่านได้รับดาวในวันที่ 2 มกราคม 2562 ดาว หรือส่วนของดาวดังกล่าวจะหมดอายุในวันที่ 3 มกราคม 2563 ภายหลังจากที่ท่านได้รับสถานะระดับ Gold Level ท่านจะต้องสะสมดาวจำนวนสามร้อย (300) ดวงในแต่ละช่วงเวลา 12 เดือนนับแต่วันที่ท่านได้รับสถานะระดับ Gold Level เพื่อรักษาสถานะระดับ Gold Level)
สิทธิประโยชน์สำหรับสถานะระดับ Gold Level ที่อาจได้รับคือ
  • ดาว 120 ดวงรับเครื่องดื่มฟรีหนึ่ง (1) แก้ว: รับฟรีของสมนาคุณ ได้แก่ เครื่องดื่มฟรีหนึ่ง (1) แก้วในขนาดใดก็ได้พร้อมการปรับแต่งฟรี 2 (สอง) ประเภท โดยราคาเครื่องดื่มสมนาคุณต่อจำนวน 1 แก้วจะต้องมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่จำนวน 115 บาท ถึง 250 บาท เท่านั้น*  อนึ่ง สำหรับทุกดาวในหนึ่งร้อยยี่สิบ (120) ดวงที่ได้รับเพิ่มเติมภายหลังได้รับสถานะระดับ Gold Level ท่านสามารถใช้ดาว 120 ดวงเพื่อแลกรับเครื่องดื่มฟรีหนึ่ง (1) รายการพร้อมทั้งการปรับแต่งฟรี 2 (สอง) ประเภทสำหรับดาวทุก 120 ดวงที่ร้านสตาร์บัคส์ที่ร่วมรายการ บรรดาดาวรวมถึงส่วนของดาวที่ได้รับภายหลังได้รับสถานะระดับ Gold Level จะหมดอายุภายในหก (6) เดือนนับแต่เดือนปฏิทินถัดไปของเดือนที่ได้รับดาว หรือส่วนของดาวดังกล่าว ตัวอย่างเช่น หากท่านได้รับดาวในวันที่ 2 มกราคม 2562 ดาว หรือส่วนของดาวดังกล่าวจะหมดอายุในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ท่านจะต้องแสดงบัตรสตาร์บัคส์ที่ลงทะเบียนแล้ว หรือแอปพพลิเคชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่สตาร์บัคส์ประเทศไทยของท่านต่อพนักงานบาริสต้า ณ ร้านสตาร์บัคส์ที่ร่วมรายการเพื่อรับเครื่องดื่มสมนาคุณ ท่านจะได้รับเครื่องดื่มสมนาคุณเพียงหนึ่ง (1) รายการแม้ว่าท่านอาจมีบัตรสตาร์บัคส์หลายใบที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบัญชีของท่าน
*เงื่อนไขสิทธิประโยชน์สำหรับราคาเครื่องดื่มสมนาคุณต่อจำนวน 1 แก้ว จะต้องเป็นราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 115.- บาท ถึง 250.-บาท เท่านั้น
*ท่านสามารถรับเครื่องดื่มสมนาคุณภายใต้เงื่อนไขข้างต้น ได้ที่ร้านสตาร์บัคส์ที่ร่วมรายการ ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในเครื่องดื่มสมนาคุณ ได้แก่ เครื่องดื่มบรรจุขวด- เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของไอศกรีม- เครื่องดื่ม Coffee Press 8-cup- เครื่องดื่ม Flights เครื่องดื่มที่ทำจากกาแฟStarbucks Reserve® บางประเภท และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์             
  • ของรางวัลสำหรับวันเกิด
เคื่องเครื่องดื่มชงสมนาคุณหนึ่ง (1) รายการในขนาดใดก็ได้ และเค้กสมนาคุณหนึ่ง (1) ชิ้นที่ราคา 150 บาทเท่านั้น (หนึ่งร้อยห้าสิบบาท) (ไม่รวมชุดอาหาร) ในเดือนเกิดของท่าน:
หนึ่งชุดของรายการของสมนาคุณสำหรับวันเกิดของท่านประกอบด้วย:
(ก) เครื่องดื่มชงหนึ่ง (1) แก้วในขนาดใดก็ได้พร้อมทั้งการปรับแต่งฟรีสอง (2) ประเภท โดยราคาเครื่องดื่ม จะต้องเป็นราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 115.- บาท ถึง 250.-บาท เท่านั้น และ
(ข) เค้กสมนาคุณหนึ่ง (1) ชิ้น (ที่ราคา 150 บาทเท่านั้น) ในกรณีราคาเค้กสมนาคุณเกินกว่า 150 บาท ท่านจะต้องชำระเงินส่วนต่างของราคาเค้กสมนาคุณ
ของรางวัลสำหรับวันเกิดของท่านจะถูกนำเข้าสู่บัญชีของท่านเพื่อให้ท่านสามารถใช้ได้ในเดือนเกิดของท่าน ของรางวัลนี้จะหมดอายุภายใน 30 (สามสิบ) วันถัดจากวันแรกของเดือนเกิดของท่าน ท่านต้องแสดงบัตรสตาร์บัคส์ที่ลงทะเบียนแล้ว หรือแอปฟลิเคชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่สตาร์บัคส์ประเทศไทยแก่พนักงานบาริสต้า ณ ร้านสตาร์บัคส์ที่ร่วมรายการในประเทศไทยเพื่อรับของสมนาคุณวันเกิดของท่าน ท่านต้องขอรับของสมนาคุณวันเกิดทั้งชุดพร้อมกัน มิฉะนั้นแล้วรายการที่ไม่ได้ขอรับจะสิ้นผลไป ท่านสามารถดูและตรวจสอบรางวัลที่ท่านมีสิทธิรับได้ทาง Starbucks.co.th/Card ท่านจะได้รับของสมนาคุณวันเกิดเพียงหนึ่งชุดแม้ว่าท่านอาจมีบัตรสตาร์บัคส์หลายใบที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบัญชีของท่าน
รายการของสมนาคุณวันเกิดอาจขอรับได้ที่ร้านสตาร์บัคส์ที่ร่วมรายการในประเทศไทยเท่านั้น ท่านไม่สามารถขอรับเครื่องดื่มบรรจุขวดพร้อมดื่ม และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ได้
หากท่านได้ให้ที่อยู่อีเมลไว้แก่สตาร์บัคส์ ท่านจะได้รับอีเมลเตือนจากสตาร์บัคส์ในประมาณช่วงวันแรกของเดือนเกิดของท่าน (คือวันเกิดในบันทึกซึ่งท่านได้ให้ไว้ในข้อมูลบัญชีสตาร์บัคส์) ระบุว่าท่านสามารถขอรับสิทธิประโยชน์ได้ ท่านสามารถตรวจสอบว่าท่านสามารถขอรับสิทธิประโยชน์วันเกิดได้แล้วหรือไม่โดยเข้าสู่ Starbucks Rewards ที่ Starbucks.co.th/Card หรือบนแอปพลิเคชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่สตาร์บัคส์ประเทศไทย
  • บัตร Gold ดิจิทัล:
ท่านจะได้รับบัตร Gold ดิจิทัลเมื่อท่านได้รับสถานะระดับ Gold Level
  • สิ่งที่มอบเพิ่มเติมให้เฉพาะบุคคล:
สิ่งที่มอบให้เพิ่มเติมเฉพาะบุคคลอาจถูกจัดส่งทางอีเมล ดังนั้น ท่านต้องเลือกเข้าร่วมในการรับข้อมูลส่งเสริมการขาย และข้อมูลทางการตลาดทางอีเมลโดยสตาร์บัคส์ และต้องให้ข้อมูลอีเมลที่ถูกต้องเพื่อรับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ อาจมีการใช้บังคับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม
  • Starbucks® Rewards Gift
หากท่านอยู่ในระดับ Gold Level ณ วันที่ 31 ธันวาคมของแต่ละปี ท่านจะได้รับ Starbucks® Rewards Gift เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดการรับ Starbucks® Rewards Gift ทางอีเมล ดังนั้น ท่านต้องเลือกเข้าร่วมในการรับข้อมูลส่งเสริมการขาย และข้อมูลการตลาดทางอีเมลโดยสตาร์บัคส์ และต้องให้ข้อมูลอีเมลที่ถูกต้องเพื่อการได้รับสิทธิประโยขน์นี้ ท่านต้องลงทะเบียนรับ Starbucks® Rewards Gift ในวันที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ท่านจะได้รับ Starbucks® Rewards Gift เพียงหนึ่งชิ้น แม้ว่าท่านอาจมีบัตรสตาร์บัคส์ การ์ด หลายใบที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบัญชีของท่าน หากท่านไม่มารับ Starbucks® Rewards Gift ภายในวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
การลบบัญชี Starbucks® Rewards
ท่านสามารถขอลบบัญชี Starbucks® Rewards ของท่านได้ตลอดเวลาผ่านกระบวนการลบบัญชีที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ Starbucks หรือ Mobile App โปรดทราบว่า (ก) คำขอลบบัญชีทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถย้อนกลับได้เมื่อดำเนินการแล้ว และ (ข) เมื่อมีการลบบัญชีของท่าน ข้อมูลและสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่ถูกลบของท่านจะไม่สามารถเข้าถึงหรือกู้คืนได้ รวมถึงประวัติบัญชีของท่าน ยอดคงเหลือใน Starbucks Card (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น) ดาว และสิทธิประโยชน์หรือรางวัลอื่นๆ (ค) ในกรณีที่ยอดคงเหลือในบัตรสตาร์บัคส์มากกว่าค่าธรรมเนียมการโอนของธนาคารและหรือค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้อง สตาร์บัคส์จะคืนเงินคงเหลือไปยังบัญชีธนาคารของท่าน โดยที่ท่านได้ให้รายละเอียดบัญชีธนาคารของท่านอย่างครบถ้วนและถูกต้องแก่เราในคำขอของท่าน โปรดทราบว่าคำขอลบของท่านจะไม่ได้รับการดำเนินการ หากท่านไม่ได้ให้รายละเอียดบัญชีธนาคารของท่านที่ครบถ้วนและถูกต้องแก่เราในคำขอให้ลบของคุณ
อื่น ๆ
ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิกสำหรับโครงการสิทธิประโยชน์ Starbucks® Rewards และดาวที่สะสมภายใต้โครงการนี้ไม่มีมูลค่าเทียบเท่าเงินสด
สตาร์บัคส์อาจแนะนำโครงการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับโครงการสิทธิประโยชน์ Starbucks® Rewards ซึ่งอาจทำให้ข้อกำหนดในการใช้เหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับโปรแกรมเหล่านั้น
โดยการเข้าสู่ไซต์ หรือใช้บรรดาบริการ โดยสัญญาฉบับนี้ ท่านตกลงยินยอมรับการสื่อสารจากสตาร์บัคส์เกี่ยวกับการเสนอ การตลาด รวมถึงนำไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเราไปสู่ท่าน และรวมถึงการพัฒนาสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น
บรรดาดาว สิทธิประโยชน์ บัตรสตาร์บัคส์ที่ลงทะเบียนไม่ว่าใบเดียว หรือหลายใบของท่าน และบัญชีของท่านภายใต้โครงการสิทธิประโยชน์ Starbucks® Rewards นั้นเป็นของส่วนบุคคลเฉพาะท่าน และไม่อาจขาย โอน หรือมอบให้ หรือใช้ร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือบุคคลอื่น
สตาร์บัคส์สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีของท่าน และ/หรือ การเข้าร่วมในโครงการสิทธิประโยชน์ Starbucks® Rewards ของท่าน หากสตาร์บัคส์ได้พิจารณาด้วยดุลพินิจแล้วว่าท่านได้ฝ่าฝืนข้อกำหนดในการใช้เหล่านี้ หรือการใช้บัญชีของท่านนั้นไม่ได้รับอนุญาต ฉ้อโกง หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
สตาร์บัคส์สงวนสิทธิ์ในการ “ถอนการลงทะเบียน” และทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการสิทธิประโยชน์ Starbucks® Rewards ได้สำหรับบัตรสตาร์บัคส์ใดก็ตามที่ไม่ได้ถูกใช้งานนานติดต่อกันสอง (2) ปี คำว่าไม่ได้ถูกใช้งานหมายความว่าไม่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรนั้น ๆ เมื่อมีการถอนการลงทะเบียน ท่านยังอาจใช้จ่ายผ่านบัตรสตาร์บัคส์นั้นได้ แต่จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากบัตรสตาร์บัคส์ที่ถูกถอนการลงทะเบียนนั้น หากท่านต้องการรับสิทธิประโยชน์ในการใช้จ่ายผ่านบัตรสตาร์บัคส์ดังกล่าวภายใต้โครงการสิทธิประโยชน์ Starbucks® Rewards  กรุณาลงทะเบียนบัตรสตาร์บัคส์ดังกล่าวอีกครั้งภายใต้บัญชีสมาชิกของท่านที่ www.starbucks.co.th
ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างบรรดาข้อกำหนดในการใช้ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับที่ใช้ภาษาอื่น ให้ยึดตามฉบับภาษาอังกฤษ
สตาร์บัคส์สงวนสิทธิ์ในการเลิก ไม่ต่ออายุ ปรับแก้ หรือยกเลิก โครงการสิทธิประโยชน์ Starbucks® Rewards ณ เวลาใดก็ได้ตามที่เห็นสมควรโดยแจ้งการแก้ไขไว้ที่ www.starbucks.co.th โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบเป็นการเฉพาะ
บริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบสินค้าให้แก่ท่านและไม่คืนเงินค่าสินค้าให้แก่ท่าน หากพบว่าท่านได้มาขอรับสินค้าเกินกว่า 30 นาที นับจากระยะเวลาที่ระบบได้คำนวนให้ท่านตามวิธีการเดินทางที่ท่านได้เลือกไว้ในคำสั่งซื้อผ่านระบบการให้บริการ Mobile Order and Pay ของบริษัท
คำสั่งซื้อสินค้าของท่านจะเป็นไปตามที่ท่านได้ยืนยันผ่านระบบการให้บริการ Mobile Order and Pay ท่านจะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อใดๆภายหลังที่ท่านได้ยืนยันคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว
การสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบการให้บริการ Mobile Order and Pay ท่านสามารถสะสมดาวจากโปรแกรม Starbucks® Rewards ได้ตามปกติแต่การให้บริการดังกล่าวจะไม่สามารถร่วมกับกิจกรรมทางการตลาดใดๆที่เกิดขึ้นที่ร้าน Starbucks เว้นแต่บริษัทจะกำหนดให้เป็นอย่างอื่น
สินค้าที่จะไม่นำยอดชำระผ่านบัตรสตาร์บัคส์ การ์ด ที่ลงทะเบียน มาคิดดาวสะสมในโปรแกรม Starbucks® Rewards ได้แก่ เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า