ข้อกำหนดในการใช้และสัญญาบัญชี Starbucks Card

 • ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 20 มิ.ย. 2557
 • บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด ("สตาร์บัคส์" หรือ "เรา")
 • ข้อกำหนดในการใช้และสัญญาบัญชี Starbucks Card
 • ข้อความสำคัญ -- โปรดอ่าน: สัญญา Starbucks Cardนี้ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับบัญชีเติมเงินของ Starbucks Cardของคุณสัญญาฉบับนี้แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่งระบุถึงข้อกำหนดที่ใช้บังคับโดยทั่วไปกับ Starbucks Card ส่วนที่สองประกอบด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขทางกฎหมายที่สำคัญ
 • การใช้ Starbucks Card ของคุณอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้ กรุณาแน่ใจว่าคุณได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดเหล่านี้ก่อนใช้Starbucks Cardของคุณ หากคุณไม่เข้าใจข้อกำหนดเหล่านี้ คุณสามารถโทรศัพท์ไปยังหมายเลข 02-339-0996 เพื่อหารือเกี่ยวกับความกังวลของคุณกับเราก่อนการใช้งาน Starbucks Card ของคุณเป็นครั้งแรก
 • โปรดลงทะเบียน Starbucks Card โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราที่ www.starbucks.co.th. เนื่องจากการลงทะเบียนจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในกรณีที่บัตรของคุณหายหรือถูกขโมย
 • เราแนะนำให้คุณเก็บสำเนาของสัญญาฉบับนี้ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

 • ส่วนที่หนึ่ง: ข้อกำหนดทั่วไปของ Starbucks Card

 • เกี่ยวกับบัญชีของคุณ: ใช้ซื้อสินค้าสตาร์บัคส์เท่านั้น
 • สตาร์บัคส์เป็นผู้ออก Starbucks Card ให้แก่คุณ บัตรนี้ช่วยให้คุณสามารถเติมมูลค่าเงินลงใน Starbucks Card เพื่อการซื้อสินค้าที่ร้านสตาร์บัคส์สาขาที่ร่วมรายการในครั้งต่อๆไปคุณต้องปฏิบัติเสมือน Starbucks Card เป็นเงินสด คุณไม่สามารถขอเงินคืนสำหรับ Starbucks Card ได้เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้คุณไม่สามารถขอรับ Starbucks Cardใบใหม่เมื่อบัตรหาย ถูกขโมย หรือถูกทำลาย นอกจากคุณจะได้ลงทะเบียนบัตรไว้แล้วและรายงานการสูญหายตามวิธีที่ระบุท้ายนี้ มูลค่าเงินที่คุณเติมลงใน Starbucks Card เป็นการชำระเงินล่วงหน้าสำหรับสินค้าและบริการของร้านสตาร์บัคส์ที่ร่วมรายการเท่านั้น Starbucks Card ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต วงเงินสินเชื่อ การคุ้มครองการเบิกเงินเกินบัญชี หรือบัญชีเงินฝากใดๆ จำนวนเงินที่เติมในบัตรจะไม่มีดอกเบี้ย เงินปันผล หรือรายได้อื่นใด และสตาร์บัคส์จะไม่จ่ายดอกเบี้ย เงินปันผล หรือรายได้อื่นใดให้คุณมูลค่าที่เกี่ยวข้องกับ Starbucks Card ไม่ได้รับการประกันหรือค้ำประกันโดยบุคคลหรือนิติบุคคลใด มูลค่าเงินใน Starbucks Card ไม่สามารถโอนไปยัง Starbucks Card ใบอื่นยกเว้นเป็นการโอนระหว่าง Starbucks Card ที่มีการลงทะเบียนภายใต้บัญชีเดียวกัน หรือเป็นการโอนในกรณีมีการออกบัตรที่มีการลงทะเบียนแทนที่บัตรเดิมที่มีการรายงานว่าสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกทำลาย ภายใต้เงื่อนไขด้านล่างนี้
 • Starbucks Card ของคุณสามารถใช้ได้กับร้านสตาร์บัคส์ที่ร่วมรายการในประเทศไทยเท่านั้น เราสงวนสิทธิไม่รับ Starbucks Card หรือจำกัดการใช้ Starbucks Card โดยประการอื่นหากมีเหตุผลให้เชื่อว่าการใช้ดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาต หรือเป็นไปในทางฉ้อฉลหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • การเติมมูลค่าลงใน Starbucks Card
 • ในประเทศไทย คุณสามารถเติมมูลค่าลงใน Starbucks Card โดยใช้บัตรเครดิต เดบิต หรือเงินสด ที่ร้านสตาร์บัคส์ที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • มูลค่าใน Starbucks Card ต้องเป็นไปตามข้อจำกัดดังต่อไปนี้ คือ จำนวนเงินในบัตรณ เวลาใดก็ตามต้องไม่เกิน 20,000 บาท และมูลค่าต่ำสุดที่เติมได้คือ 100 บาท และเพิ่มมูลค่าสามารถทำได้อย่างน้อยครั้งละ 100 บาทสตาร์บัคส์อาจเปลี่ยนแปลงจำนวนสูงสุดและต่ำสุดดังกล่าวเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งให้คุณทราบ ณ จุดขายหรือในเว็บไซต์ของสตาร์บัคส์ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาฉบับนี้
 • ค่าธรรมเนียมและวันหมดอายุ
 • สตาร์บัคส์ไม่เก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการออกเปิดใช้งาน ใช้ หรือเติมเงินใน Starbucks CardและStarbucks Cardไม่มีวันหมดอายุ
 • ใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งรายการ
 • ผู้ถือบัตรจะไม่ได้รับใบแจ้งรายการธุรกรรมจากบัญชี Starbucks Cardโดยคุณสามารถตรวจสอบยอดมูลค่าของเงินใน Starbucks Cardของคุณหรือตรวจสอบธุรกรรมสิบครั้งล่าสุดบน Starbucks Card ของคุณที่เว็บไซต์ของเราที่ www.starbucks.co.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-339-0996 ทั้งนี้ เมื่อคุณใช้ Starbucks Card ที่ร้านสตาร์บัคส์ที่ร่วมรายการคุณจะได้รับใบเสร็จรับเงินเมื่อคุณร้องขอ ทั้งนี้ คุณจะไม่จำเป็นต้องลงนามในใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงินจะแสดงให้เห็นว่าคุณซื้อสินค้าด้วย Starbucks Card และจะระบุจำนวนเงินคงเหลือใน Starbucks Card ดังนั้นคุณควรเก็บใบเสร็จรับเงินและตรวจสอบรายการออนไลน์เพื่อตรวจสอบว่ายอดบัญชีของคุณถูกต้อง
 • การคืนเงิน
 • จำนวนเงินใดๆ ใน Starbucks Card ไม่สามารถขอรับคืนได้และไม่สามารถขอแลกเป็นเงินสดหรือเครดิตได้ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้หรือข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้จะได้อนุญาตไว้สิทธิประโยชน์ในรางวัลทั้งหมดจะสามารถใช้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 • การจัดการกับข้อร้องเรียน
 • สตาร์บัคส์ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขยอดในบัญชี Starbucks Card ของคุณหากเราเชื่อว่าได้เกิดความผิดพลาดทางธุรการ การเรียกเก็บเงิน หรือข้อบกพร่องในทางบัญชีเกิดขึ้น หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับประวัติธุรกรรมของคุณหรือการแก้ไขใดๆ หรือหากคุณมีความประสงค์จะคัดค้านธุรกรรมหรือการแก้ไขใดๆ ที่เกิดขึ้นใน Starbucks Card ของคุณ โปรดติดต่อทีมดูแลลูกค้าของเราที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-339-0996 และเราจะดำเนินการตรวจสอบและแจ้งผลให้คุณทราบ และแก้ไขข้อผิดพลาดที่เราตรวจพบทันทีที่เราตรวจสอบเสร็จสิ้น ทั้งนี้ หากเราพบข้อผิดพลาดใดๆ เราจะทำการติดต่อเพื่อให้คำอธิบายกาคุณ ทั้งนี้ สตาร์บัคส์จะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาดในการเรียกเก็บเงินใดๆ เว้นแต่คุณจะส่งหนังสือบอกกล่าวแก่เราภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันที่เกิดธุรกรรมที่มีปัญหาดังกล่าว ดังนั้น คุณควรตรวจสอบธุรกรรมและยอดบัญชีของคุณอย่างสม่ำเสมอ
 • การเลือกลงทะเบียน ความรับผิดสำหรับธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • เนื่องจาก Starbucks Card ของคุณนั้นเป็นเหมือนเงินสดที่ใช้สำหรับซื้อสินค้าจากสตาร์บัคส์ คุณจะต้องรับผิดชอบสำหรับธุรกรรมทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับ Starbucks Card ของคุณ รวมถึงธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม หาก Starbucks Card ของคุณหาย ถูกขโมย หรือถูกทำลาย คุณสามารถอายัดบัตรที่หายหรือถูกขโมยได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ www.starbucks.co.th และทำการโอนเงินจากบัตรที่หายไปยังบัตรใบอื่นที่ลงทะเบียนของคุณ ภายใน 30 วัน มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเราที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-339-0996 คุณสามารถการลงทะเบียน Starbucks Card ของคุณที่เว็บไซต์ของเราที่เว็บไซต์ www.starbucks.co.th และหากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการลงทะเบียนใดๆ คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ www.starbucks.co.th ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้เราไว้เพื่อการลงทะเบียน Starbucks Card ของคุณจะได้รับการเก็บรักษาตามนโยบายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคลของสตาร์บัคส์ อย่างไรก็ตามคุณไม่สามารถลงทะเบียน Starbucks Card ที่ออกหรือเปิดใช้ในต่างประเทศได้

 • ส่วนที่สอง: ข้อกำหนดทางกฎหมายที่สำคัญ

 • การเปลี่ยนแปลงสัญญาฉบับนี้
 • สตาร์บัคส์สามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้ได้ตลอดเวลาเพื่อวัตถุประสงค์ทางความปลอดภัย กฎหมาย หรือธุรกิจ เราจะโพสต์ประกาศข้อกำหนดของสัญญาฉบับแก้ไขบนเว็บไซต์ของเราที่ www.starbucks.co.th อนึ่งภายใต้บังคับของข้อกำหนดที่ระบุต่อไปในข้อนี้ การเปลี่ยนแปลง การเพิ่มเติม หรือการตัดออกซึ่งข้อสัญญาใดๆจะมีผลบังคับเมื่อสตาร์บัคส์โพสต์ประกาศสัญญาฉบับแก้ไขปรับปรุงในเว็บไซต์ของสตาร์บัคส์ หรือตามที่ระบุไว้เป็นประการอื่นในคำบอกกล่าวที่เราส่งให้คุณ การเปลี่ยนแปลง การเพิ่มเติม หรือการตัดออกข้อสัญญาใดๆจะใช้บังคับกับ Starbucks Cardของคุณในอนาคตและที่มีอยู่เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นประการอื่น ข้อสัญญาที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมจะใช้บังคับกับคุณภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (ก) คุณไม่แจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคำคัดค้านของคุณภายในยี่สิบ (20) วันนับจากวันที่ของคำบอกกล่าวของเรา (หรือระยะเวลาที่เหมาะสมอื่นๆ ตามที่ระบุในคำบอกกล่าวที่เราส่งให้คุณ หรือ (ข) คุณใช้ Starbucks Card ของคุณหลังจากระยะเวลาบอกกล่าวยี่สิบ (20) วันดังกล่าว ทั้งนี้ หากคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง การเพิ่มเติม หรือการตัดออกซึ่งข้อสัญญาใดๆคุณควรหยุดใช้ Starbucks Card
 • การยกเลิกสัญญาฉบับนี้
 • สตาร์บัคส์อาจระงับหรือยกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทุกเวลาโดยการให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าตามสมควรแก่คุณ อย่างไรก็ตาม เราไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบหากเรามีเหตุสำคัญที่ทำให้พิจารณาได้ว่ามีความจำเป็นต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้โดยทันที (เช่น หากเรามีเหตุให้สงสัยว่ามีการใช้ Starbucks Card โดยฉ้อฉลหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต) หากสตาร์บัคส์ยกเลิกสัญญาฉบับนี้ในสถานการณ์ที่สตาร์บัคส์ได้ตัดสินแล้วว่าคุณมิได้ละเมิดสัญญาฉบับนี้สตาร์บัคส์จะคืนหรือออกเครดิตที่จะใช้กับร้านค้าในจำนวนเท่ากับที่มีอยู่ในบัญชี Starbucks Cardของคุณและหักลบจำนวนหนี้ใดๆที่คุณยังติดค้างกับเราทั้งนี้ ในกรณีที่มีการยกเลิกสัญญาฉบับนี้ ส่วนที่สองของสัญญาฉบับนี้จะยังคงใช้บังคับระหว่างคุณและสตาร์บัคส์สำหรับสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณหรือสตาร์บัคส์ได้กระทำในขณะที่สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับ
 • กฎหมายที่ใช้บังคับ
 • สัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย
 • ข้อปฏิเสธและจำกัดความรับผิด
 • สตาร์บัคส์ไม่รับรองหรือรับประกันว่าคุณจะสามารถใช้ Starbucks Card ของคุณได้ที่ร้านสตาร์บัคส์ที่เข้าร่วมรายการทุกสาขา
 • ในกรณีที่สตาร์บัคส์ต้องรับผิดต่อคุณตามสัญญาฉบับนี้คุณจะมีสิทธิได้รับค่าเสียหายตามจริง แต่ไม่เกินจากยอดคงเหลือสุดท้ายใน Starbucks Cardของคุณที่มีข้อพิพาท
 • สตาร์บัคส์จะไม่รับผิดสำหรับกรณีดังต่อไปนี้:
  • การสูญเสียรายได้ ธุรกิจ ค่าความนิยม หรือกำไรอันเป็นผลมาจากสัญญาฉบับนี้
  • การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ หรือการปรับเปลี่ยน โจรกรรม หรือการทำลาย Starbucks Card ของคุณ
  • ผลสืบเนื่องจากความล่าช้าหรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Starbucks Cardของคุณ อันเกิดจากเหตุที่อยู่เหนือความควบคุมของเรา
  • ความสูญเสียหรือเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากการละเมิดสัญญาฉบับนี้ของเราหรือการละเมิดหน้าที่ในการระมัดระวังตามกฎหมายของเรา
  • ความสูญเสียหรือเสียหายที่ไม่ได้เป็นผลที่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าตามสมควรของการละเมิดสัญญาฉบับนี้ หรือการละเมิดหน้าที่ในการระมัดระวังของเรา อนึ่งความสูญเสียหรือเสียหายจะ "สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าตามสมควร" หากในเวลาที่เข้าทำสัญญาฉบับนี้คุณและสตาร์บัคส์ได้มีการพิจารณาถึงความสูญเสียดังกล่าว
  • ความสูญเสียหรือเสียหายที่คุณประสบอันเป็นผลมาจากการที่คุณไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการป้องกันความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าว
 • สัญญาฉบับนี้ไม่กระทบต่อสิทธิของคุณภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • การโอนสิทธิ
 • สตาร์บัคส์อาจโอนสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้โดยไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญา โดยสตาร์บัคส์จะส่งคำบอกกล่าวให้คุณ และคุณตกลงและยอมรับการโอนเมื่อได้รับการบอกกล่าว บริษัทหรือองค์กรอื่นที่สตาร์บัคส์โอนสัญญาฉบับนี้ให้จะมีสิทธิและภาระผูกพันเช่นเดียวกับสตาร์บัคส์ก่อนการโอนและสตาร์บัคส์จะทำให้คุณมั่นใจว่าบริษัทหรือองค์กรดังกล่าวตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรในการผูกพันตนกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้เพื่อที่สิทธิของคุณตามสัญญาฉบับนี้จะไม่ได้รับผลกระทบ หรือได้รับความเสียหาย และเมื่อนั้นจะถือว่าสตาร์บัคส์ได้รับการปลดเปลื้องจากความรับผิดทั้งปวง
 • ความสมบูรณ์ของสัญญาและการตีความ
 • สัญญาฉบับนี้เป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์และจำกัดเฉพาะระหว่างคุณกับบริษัทสตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด และบังคับใช้แทนที่ข้อเสนอและสัญญาอื่นใดก่อนหน้านี้ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของสัญญาฉบับนี้ ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างข้อความในฉบับภาษาอังกฤษของข้อกำหนดนี้และฉบับภาษาอื่น ให้บังคับตามข้อกำหนดฉบับภาษาอังกฤษ หากบทบัญญัติใดของสัญญาฉบับนี้ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ บทบัญญัติดังกล่าวจะถูกลบจากสัญญาฉบับนี้ และข้อกำหนดที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ หัวข้อมีไว้เพื่อความสะดวกในการอ้างถึงเท่านั้นและจะไม่กระทบต่อการตีความข้อกำหนดนี้
 • การสอบถามหรือคำถาม
 • หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้และสัญญาบัญชี Starbucks Cardนี้ หรือ Starbucks Card ของคุณ โปรดส่งอีเมลมาที่ทีมดูแลลูกค้าของเราที่ customercomment-th@starbucks.com หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-339-0996 (พนักงานซึ่งเป็นทีมดูแลลูกค้าในประเทศไทยของเราพร้อมให้บริการคุณระหว่างวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. ถึง 18.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)
 • บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด
  ชั้น 12 อาคารเอ็กเชนจ์ ทาวเวอร์ 388 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย
 • อื่นๆ
 • คุณตกลงยินยอมให้สตาร์บัคส์จัดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อันเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้าและบริการของสตาร์บัคส์ และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่คุณ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลการตลาด การส่งเสริมการขาย การปรับปรุงสินค้าและบริการ.