My Starbucks Rewards™ Program Terms of Use (Thailand)

 • กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการสิทธิประโยชน์ MY STARBUCKS REWARDS™ PROGRAM (ประเทศไทย) อย่างละเอียด ในการเข้าร่วมและรับข้อเสนอพิเศษจากโครงการดังกล่าว คุณตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในสัญญาฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่เกี่ยวข้องและอ้างถึงไว้ในสัญญาฉบับนี้เช่นเดียวกัน หากคุณไม่ตกลงยินยอมปฏิบัติข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว โปรดระงับการเข้าร่วมโครงการนี้
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ใช้สำหรับการเข้าใช้และเข้าร่วมในโครงการสิทธิประโยชน์ My Starbucks Rewards™ Program (“My Starbucks Rewards”) ที่ดำเนินการโดย บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด (สตาร์บัคส์) ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินธุรกิจรูปแบบบริษัท สตาร์บัคส์ ในประเทศไทย ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ย่อมไม่เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่คุณได้ตกลงไว้กับ สตาร์บัคส์ ไม่ว่าทางหนึ่งหรือทางใด ทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ บริการ และอื่นๆ สตาร์บัคส์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ ยกเลิกโครงการสิทธิประโยชน์ My Starbucks Rewards™ Program และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือ นโยบายอื่นใด คำถามและคำตอบ หรือ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับโครงการสิทธิประโยชน์ My Starbucks Rewards™ Program ได้ทุกเมื่อ และการตัดสินด้วยดุลยพินิจของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด การเปลี่ยนแปลง หรือการแก้ไขใดก็ตาม มีผลบังคับใช้โดยทันที เมื่อมีการประกาศการแก้ไขนั้นผ่านทางเว็บไซต์ www.starbucks.co.th และคุณต้องสละสิทธิ์บางประการที่คุณอาจมีอยู่เพื่อให้ได้รับการประกาศแจ้งพิเศษเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขดังกล่าว การเข้าร่วมในโครงการสิทธิประโยชน์ My Starbucks Rewards™ Program เป็นการยืนยันว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข และอื่นใด เช่น การเปลี่ยนแปลง หรือ การแก้ไข ดังนั้น คุณจึงควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้รับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับโครงการสิทธิประโยชน์ My Starbucks Rewards™ Program หากคุณไม่ตกลงยินยอมปฏิบัติข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว โปรดระงับการเข้าร่วมโครงการสิทธิประโยชน์ My Starbucks Rewards™ Program นี้
 • โปรแกรมนี้มีเพื่อการใช้งานโดยผู้ใช้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป หากคุณมีอายุต่ำกว่านี้ คุณควรจะตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานภายใต้ความดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองของคุณตามกฎหมาย และให้แน่ใจว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองของคุณเข้าใจเงื่อนไขดังกล่าว
 • กรุณาอ่านนโยบายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy อย่างละเอียดและทำความเข้าใจวิธีการที่ สตาร์บัคส์ ทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า

 • โครงการสิทธิประโยชน์ My Starbucks Rewards™ Program

 • ภาพรวมของโครงการ
 • โครงการสิทธิประโยชน์ The My Starbucks Rewards™ Program คือหนึ่งในแนวทางที่สตาร์บัคส์มีความพยายามที่จะมอบสิทธิประโยชน์และแสดงความขอบคุณต่อลูกค้าประจำที่มีอุปการะคุณกับร้านสตาร์บัคส์ด้วยดีเสมอมา ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสิทธิประโยชน์ The My Starbucks Rewards™ Program เพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามโครงการนี้ คุณจำเป็นต้องสร้างบัญชีการใช้งานบัตร "สตาร์บัคส์ การ์ด" ขึ้นก่อนที่ Starbucks.co.th/Card และต้องเปิดการใช้งานบัตรสตาร์บัคส์ การ์ดอย่างน้อย 1 ใบ ณ ร้านสตาร์บัคส์ที่ร่วมรายการในประเทศไทย และต้องเป็นบัตรใบเดียวกันกับที่ลงทะเบียนไว้ในบัญชีการใช้บัตรสตาร์บัคส์ การ์ด
 • ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ "การเปิดใช้งานบัตร" หมายความว่า คุณต้องเติมเงินขั้นต่ำ 100 บาทลงในบัตรสตาร์บัคส์ การ์ดของคุณในครั้งแรก คุณสามารถลงทะเบียนบัตรสตาร์บัคส์ การ์ด บัตรหนึ่งบัตรใดที่เปิดใช้งานแล้วในประเทศไทยได้ที่บัญชีการใช้บัตรของคุณที่ Starbucks.co.th/Card คำว่า "บัตรสตาร์บัคส์ การ์ด" หมายถึงบัตรสตาร์บัคส์ การ์ดที่ถูกเปิดใช้งานเฉพาะที่ประเทศไทยเท่านั้น และคำว่า "บัตรสตาร์บัคส์ การ์ด ที่ลงทะเบียนแล้ว" หมายถึงบัตรสตาร์บัคส์ การ์ดที่ได้รับการเปิดใช้ในประเทศไทย และได้รับการลงทะเบียนไว้แล้วที่บัญชีการใช้บัตรสตาร์บัคส์ การ์ด ของคุณที่ Starbucks.co.th/Card
 • ขั้นตอนในการลงทะเบียนอาจกำหนดให้คุณต้องใส่ข้อมูลส่วนตัวบางอย่างโดยใช้แบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์ ซึ่งรวมถึง ชื่อผู้ใช้ (User Name) รหัสผ่าน (Password) ที่อยู่ทางอีเมล (Email Address)(จำเป็นต่อการรับสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่พึงได้รับ) หมายเลขบัตรสตาร์บัคส์ การ์ด (Starbucks Card Number) และ รหัสความปลอดภัยของบัตร (Card Security Code - CSC) วันเดือนปีเกิด ชื่อ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลทางการตลาดที่สนใจ (ตัวเลือก) ทั้งนี้ บัตรสตาร์บัคส์ การ์ด ที่เปิดการใช้งานในประเทศไทยสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการสิทธิประโยชน์ My Starbucks Rewards™ Program ได้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 • สิทธิประโยชน์ของโครงการ My Starbucks Rewards™ Program จะถูกกำหนดให้ตามจำนวนเงินที่คุณ "ใช้จ่ายผ่านบัตร" และจำนวนของ "ดาว" ที่คุณได้รับจากการใช้จ่ายผ่านบัตรสตาร์บัคส์ การ์ดที่ลงทะเบียนแล้ว ณ ร้านสตาร์บัคส์ที่ร่วมรายการในประเทศไทย ทุกการซื้อที่ตรงกับข้อกำหนดและเงื่อนไขและเป็นการใช้จ่ายผ่านบัตรสตาร์บัคส์ การ์ดที่คุณลงทะเบียนไว้แล้ว ณ ร้านสตาร์บัคส์ที่ร่วมรายการในประเทศไทย คุณจะได้รับ "ดาว" หนึ่ง (1) ดวงต่อการใช้จ่ายทุก 100 บาทที่จ่ายด้วยบัตรสตาร์บัคส์ การ์ดที่ลงทะเบียนแล้ว ยกเว้น ในช่วงที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแบบมีระยะเวลากำหนด ซึ่งสตาร์บัคส์ อาจมอบ "ดาว”โบนัส ให้ในกรณีซื้อสินค้าและบริการที่มีการนำเสนอเป็นพิเศษ
 • ดาวใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการส่งเสริมการขายเท่านั้นและไม่สามารถใช้แทนเงินสด คุณสามารถใช้บัตรสตาร์บัคส์ การ์ดซึ่งลงทะเบียนแล้วที่ Starbucks.co.th/Card ทุกใบเพื่อรับดาวจากการใช้จ่ายของคุณ โปรดรับทราบว่าค่าใช้จ่ายจะได้รับการคำนวณและการสะสมดาวจะเกิดขึ้นต่อเมื่อบัตรสตาร์บัคส์ การ์ด ที่ใช้นั้นได้ลงทะเบียนที่ Starbucks.co.th/Card ก่อนแล้วเท่านั้น
 • ดาวและการซื้อที่ตรงกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะได้รับสิทธิประโยชน์หรือของรางวัลอาจถูกสะสมไว้ภายใต้บัญชีการใช้บัตรสตาร์บัคส์ การ์ด บัญชีเดียวกัน ทั้งนี้ ดาวและ การซื้อที่ตรงกับข้อกำหนดและเงื่อนไข สิทธิประโยชน์และของรางวัล ไม่สามารถใช้ร่วมกับ หรือ โอนไปยังบัญชีการใช้บัตรสตาร์บัคส์ การ์ด บัญชีอื่นได้
 • ปัจจุบัน ระดับของสิทธิประโยชน์ของโครงการสิทธิประโยชน์ My Starbucks Rewards™ Program มีอยู่สาม (3) ระดับ ซึ่งเป็นการกำหนดจากจำนวนดาวที่สะสมไว้ในบัญชีการใช้บัตรของคุณ เมื่อมีการเปิดบัญชีและเปิดการใช้บัตรสตาร์บัคส์ การ์ด และลงทะเบียนการบัตรสตาร์บัคส์ การ์ด คุณจะได้รับการลงทะเบียนในโครงการสิทธิประโยชน์ My Starbucks Rewards™ Program ในระดับ Welcome Level โดยอัตโนมัติ หากภายในสิบสอง (12) เดือนนับจากวันที่ลงทะเบียนในโครงการ คุณสะสมดาวไดอย่างน้อยจำนวนหนึ่งร้อย(100) ดวง คุณจะได้รับการเลื่อนสถานะสู่ระดับ Green Level แต่ถ้าหากภายในสิบสอง (12) เดือนนับจากวันที่ลงทะเบียนในโครงการ คุณสะสมดาวได้อย่างน้อยจำนวนสองร้อยห้าสิบ(250) ดวง คุณจะได้รับการเลื่อนสถานะสู่ระดับ Gold Level
 • เมื่อคุณเลื่อนสถานะสู่ระดับหนึ่งระดับใดในโครงการสิทธิประโยชน์ My Starbucks Rewards™ Program แล้ว คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับระดับที่คุณอยู่เท่านั้น ทั้งนี้ คุณต้องสะสมดาวอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในระดับของคุณ:
  1. เพื่อรักษาสถานะในระดับ Welcome Level คุณเพียงแต่ต้องลงทะเบียนบัตรสตาร์บัคส์ การ์ดที่เปิดใช้งานแล้วที่ Starbucks.co.th/Card
  2. เพื่อรักษาสถานะในระดับ Green Level คุณต้องสะสมดาวได้ใหม่อย่างน้อยหนึ่งร้อย (100) ดวงในทุกๆระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกันหลังจากวันที่คุณเลื่อนสถานะสู่ระดับ Green Level และถ้าคุณสะสมไม่ครบ 100 ดวงภายใน 12 เดือน คุณจะถูกจัดอยู่ในระดับ Welcome Level ของโครงการสิทธิประโยชน์ My Starbucks Rewards™ Program และยอดดาวที่สะสมของคุณจะถูกปรับให้เป็นศูนย์
  3. เพื่อรักษาสถานะในระดับ Gold Level คุณต้องสะสมดาวใหม่อย่างน้อยสองร้อยห้าสิบ (250) ดวงในทุกๆระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกันหลังจากวันที่คุณเลื่อนสถานะสู่ระดับ Gold Level และถ้าคุณสะสมดาวได้น้อยกว่า 250 ดวงแต่ไม่น้อยกว่า 100 ดวงภายใน 12 เดือน คุณจะถูกจัดให้อยู่ในระดับ Green Level ของโครงการสิทธิประโยชน์ My Starbucks Rewards™ Program และยอดดาวที่สะสมของคุณจะถูกปรับให้เป็นศูนย์ถ้าคุณสะสมดาวได้น้อยกว่า 100 ดวงภายใน 12 เดือน คุณจะถูกจัดให้อยู่ในระดับ Welcome Level ของโครงการสิทธิประโยชน์ Starbucks RewardsTM Program และยอดดาวที่สะสมของคุณจะถูกปรับให้เป็นศูนย์
 • โปรดรับทราบว่า "ดาว" ในแต่ละระดับจะมีผลใช้ได้ในช่วงระยะเวลาสิบสอง (12) เดือนนับจากวันที่คุณเลื่อนสถานะสู่ระดับหนึ่งระดับใด ตัวอย่างเช่น คุณเปิดใช้บัตรสตาร์บัคส์ การ์ด ที่ร้านสตาร์บัคส์ที่ร่วมรายการ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 โดยเติมเงิน 100 บาทในบัตรสตาร์บัคส์ การ์ด และถ้าคุณลงทะเบียนบัตรสตาร์บัค การ์ดใบนั้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 การใช้จ่ายของคุณจะถูกพิจารณาว่าเป็นการซื้อที่ตรงกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนับจากวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งถือเป็นวันเริ่มต้นของการสะสมดาว ถ้าคุณสะสมดาวได้หนึ่งร้อย (100) ดวง ในวันที่15 กรกฎาคม 2557 คุณจะถูกจัดอยู่ในระดับ Green Level และมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ในระดับ Green Level และการมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ในระดับ Green Level จะหมดอายุในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 โดยในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ยอดการสะสมดาวของคุณจะถูกปรับให้เป็นศูนย์ ถ้าคุณสะสมดาวได้ครบ 100 ดวงระหว่างวันที่15 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นการสะสมดาวตามจำนวนที่กำหนดเพื่อรักษาสถานะ Green Level คุณจะยังคงอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของระดับ Green Level และมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆในระดับ Green Level เป็นเวลา 12 เดือนระหว่างวันที่15 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 แต่ยอดการสะสมดาวของคุณจะถูกปรับให้เป็นศูนย์ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
 • ระดับ Welcome Level

 • เมื่อมีการเปิดบัญชีและเปิดการใช้บัตรสตาร์บัคส์ การ์ด และลงทะเบียนบัตรสตาร์บัคส์ การ์ด คุณจะได้รับการลงทะเบียนในโครงการสิทธิประโยชน์ My Starbucks Rewards™ Program ในระดับ Welcome Level โดยอัตโนมัติ สิทธิประโยชน์ที่คุณอาจได้รับคือ
  • เครื่องดื่มแบบชงขนาด tall 12 ออนซ์ (12 oz) ฟรีหนึ่ง (1) แก้ว หลังจากการซื้อเครื่องดื่มแบบชงทุกๆ 12 แก้วด้วยบัตรสตาร์บัคส์ การ์ดที่ลงทะเบียนแล้ว ภายในระยะเวลาเก้าสิบ (90) วัน

   ในระดับ Welcome Level คุณจะได้รับเครื่องดื่มแบบชงขนาด tall 12 ออนซ์ (12 oz) ตามแบบที่คุณเลือก หลังจากที่คุณซื้อเครื่องดื่มแบบชงขนาดใดก็ได้ครบทุกสิบสอง (12) แก้ว(ในราคาปกติ) ด้วยบัตรสตาร์บัคส์ การ์ดที่ลงทะเบียนแล้วของคุณในช่วงระยะเวลาเก้าสิบ (90) วัน ช่วงระยะเวลาเก้าสิบ 90 วันดังกล่าวจะเริ่มนับจากวันแรกที่คุณซื้อเครื่องดื่มแบบชงด้วยบัตรสตาร์บัคส์ การ์ดที่ลงทะเบียนแล้วและหลังจากที่บัญชีการใช้บัตรของคุณได้ถูกสร้างขึ้นแล้ว หลังจากที่คุณซื้อเครื่องดื่มแบบชงจำนวน 12 แก้วด้วยบัตรสตาร์บัคส์ การ์ดที่ลงทะเบียนแล้ว คุณจะได้รับเครื่องดื่มแบบชงขนาด tall ฟรี 1 แก้วเป็นของสมนาคุณ หลังจากนั้นเมื่อคุณซื้อเครื่องดื่มแบบชงด้วยบัตรสตาร์บัคส์ การ์ด ที่ลงทะเบียนแล้วของคุณอีกครั้ง ระยะเวลา 90 วันต่อไปจะเริ่มต้นขึ้น อย่างไรก็ตามหากคุณไม่ซื้อเครื่องดื่มแบบชงครบ 12 แก้วด้วยบัตรสตาร์บัคส์ การ์ดที่ลงทะเบียนแล้วของคุณภายในระยะเวลา 90 วันแรก การซื้อที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายในระยะเวลา 90 วันแรกนั้นถือว่าสิ้นสุดลง เมื่อคุณซื้อเครื่องดื่มแบบชงครั้งแรกหลังจากการสิ้นสุดระยะเวลา 90 วันแรก ระยะเวลา 90 วันต่อไปจะเริ่มต้นขึ้น ระยะเวลา 90 วันลำดับต่อไปจะกำหนดในแบบเดียวกัน

   ของสมนาคุณจะถูกบันทึกในบัญชีการใช้บัตรของคุณโดยอัตโนมัติ และจะให้เวลาคุณในการแลกรับสามสิบ(30)วัน เครื่องดื่มแบบชงที่มอบให้ฟรีแก้วนี้จะหมดเขตแลกรับหลังจากสามสิบ (30) วันนั้น

   คุณต้องแสดงบัตรสตาร์บัคส์ การ์ดของคุณที่ลงทะเบียนแล้วบัตรหนึ่งบัตรใดแก่บาริสต้าที่ร้านสตาร์บัคส์ที่ร่วมรายการในประเทศไทยเพื่อรับของสมนาคุณนี้ คุณสามารถเรียกดูและตรวจสอบของรางวัลที่คุณได้รับได้ที่ Starbucks.co.th/Card คุณจะได้รับของสมนาคุณหนึ่ง (1) แก้วในทุกๆการซื้อเครื่องดื่มแบบชงครบสิบสอง (12) แก้วด้วยบัตรสตาร์บัคส์ การ์ด ไม่จำกัดจำนวนบัตรสตาร์บัคส์ การ์ดที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ในบัญชีบัตรของคุณ

   ของสมนาคุณนี้สามารถแลกรับได้ที่ร้านสตาร์บัคส์ที่ร่วมรายการในประเทศไทยเท่านั้น และไม่สามารถแลกเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แบรนด์สตาร์บัคส์ได้
 • ระดับ Green Level

 • หลังจากสะสมดาวครบหนึ่งร้อย (100) ดวง ในช่วงระยะเวลา12 เดือน คุณจะได้เลื่อนสถานะจากระดับ Welcome Level สู่ระดับ “Green Level” ในโครงการสิทธิประโยชน์ My Starbucks Rewards™ Program หลังจากที่เลื่อนสถานะสู่ Green Level แล้ว คุณต้องสะสมดาวให้ครบหนึ่งร้อย (100) ดวงในทุกๆ 12 เดือนต่อมานับจากวันที่คุณได้เลื่อนสถานะเพื่อให้คุณสามารถรักษาสถานะระดับ Green Level เอาไว้ โดยในทุกช่วงเวลา 12 เดือนเมื่อคุณเลื่อนสถานะสู่ หรือ อยู่ในระดับ Green Level แล้วสิทธิประโยชน์ที่อาจได้รับคือ
  • สิทธิประโยชน์ระดับ Welcome Level
  • สมนาคุณเครื่องดื่มแบบชงหนึ่ง (1) แก้วตามแบบที่คุณเลือก และสมนาคุณขนม (1) ชิ้น (ยกเว้นขนมบรรจุห่อ) ในเดือนเกิดของคุณ:

   ชุดของสมนาคุณเนื่องในวันเกิด ประกอบด้วยเครื่องดื่มแบบชงหนึ่ง (1) แก้ว และขนมหนึ่ง (1) ชิ้น (ยกเว้นขนมบรรจุห่อ) จะถูกบันทึกในบัญชีการใช้บัตรของคุณโดยอัตโนมัติและสามารถแลกรับได้ภายในเดือนเกิดของคุณ การเสนอให้ของสมนาคุณเนื่องในวันเกิดหมดเขตภายในสี่สิบห้า (45) วันหลังจากวันแรกในเดือนเกิดของคุณ คุณต้องแสดงบัตรสตาร์บัคส์ การ์ดใบหนึ่งใบใดของคุณที่ลงทะเบียนแล้วให้กับบาริสต้าที่ร้านสตาร์บัคส์ที่เข้าร่วมรายการในประเทศไทยเพื่อขอรับของสมนาคุณเนื่องในวันเกิด คุณควรแลกรับของสมนาคุณเนื่องในวันเกิดทั้งชุดในคราวเดียว มิฉะนั้นของที่ไม่ได้รับการแลกรับถือว่าถูกสละสิทธิ์ในการแลกรับ คุณสามารถเรียกดูหรือตรวจสอบสิทธิประโยชน์ที่คุณได้รับที่ Starbucks.co.th/Card คุณจะได้รับของสมนาคุณเนื่องในวันเกิดเพียงหนึ่งชุด ไม่ว่าคุณได้ลงทะเบียนบัตรสตาร์บัคส์ การ์ดของคุณไว้ในบัญชีการใช้บัตรจำนวนเท่าใดก็ตาม
   ของสมนาคุณเนื่องในวันเกิดอาจแลกรับได้ที่ร้านสตาร์บัคส์ที่ร่วมรายการในประเทศไทยเท่านั้น และไม่สามารถแลกรับเครื่องดื่มประเภทบรรจุขวดพร้อมดื่มได้
  • รับปฏิทินปีใหม่แบบตั้งโต๊ะฟรี:
   ถ้าคุณอยู่ในระดับ Green Level ณ วันที่ 31 ธันวาคมของแต่ละปี คุณจะได้รับปฏิทินปีใหม่แบบตั้งโต๊ะในช่วงสิ้นปีนั้น ซึ่งจะเปิดให้ขอรับได้ที่ร้านสตาร์บัคส์ ในประเทศไทย เราจะส่งจดหมายแจ้งให้คุณทราบถึงการขอรับปฏิทินของขวัญนี้ทางอีเมล ดังนั้นคุณต้องเลือกการเข้าร่วมในการรับข้อมูลส่งเสริมการขายและข้อมูลทางการตลาดที่ส่งทางอีเมลโดยสตาร์บัคส์ และต้องให้ข้อมูลอีเมลที่ถูกต้องเพื่อการได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว คุณจะได้รับปฏิทินของขวัญเพียงหนึ่งเล่ม ไม่ว่าคุณได้ลงทะเบียนบัตรสตาร์บัคส์ การ์ดของคุณไว้ในบัญชีการใช้บัตรจำนวนเท่าใดก็ตาม
  • สิ่งที่มอบให้เพิ่มเติมเฉพาะบุคคล
   สิ่งที่มอบให้เพิ่มเติมเฉพาะบุคคลอาจถูกจัดส่งทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์ ดังนั้นคุณต้องเลือกการเข้าร่วมในการรับข้อมูลส่งเสริมการขายและข้อมูลทางการตลาดที่ส่งทางอีเมลโดยสตาร์บัคส์ และต้องให้ข้อมูลอีเมลที่ถูกต้องหรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เพื่อรับสิ่งเหล่านี้ ทั้งนี้คุณอาจต้องยอมรับต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม โดยสิ่งที่มอบให้เพิ่มเติมเฉพาะบุคคลสำหรับลูกค้าในระดับ Green Level อาจรวมถึง:
   • สิทธิพิเศษในการทดลองชิมเครื่องดื่มชงชนิดใหม่ตามคำเชิญ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการแจ้งให้ทราบโดยสตาร์บัคส์;
   • ส่วนลด 5% เนื่องในโอกาสพิเศษบางโอกาส เช่น วันแม่ วันพ่อ และอื่นๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการแจ้งให้ทราบโดยสตาร์บัคส์;
 • ระดับ Gold Level

 • หลังจากที่คุณอยู่ในระดับ Green Level แล้ว ถ้าคุณสะสมดาวครบอีกหนึ่งร้อย (150) ดวง ในช่วงระยะเวลา12 เดือน คุณจะได้เลื่อนสถานะจากระดับ Green Level สู่ระดับ “Gold Level” หลังจากอยู่ในสถานะ Gold Level แล้ว คุณจำเป็นต้องสะสมดาวจำนวนสองร้อยห้าสิบ (250) ดวง ในทุกๆ12 เดือนต่อมา นับจากวันที่คุณเลื่อนสถานะสู่ระดับ Gold Level เพื่อให้คุณสามารถรักษาสถานะระดับ Gold Level เอาไว้ โดยในทุกช่วงเวลา 12 เดือนเมื่อคุณเลื่อนสถานะสู่ หรือ อยู่ในระดับ Gold Level แล้ว โดยสิทธิประโยชน์ของระดับ Gold Level อาจรวมถึง;
  • สิทธิประโยชน์ระดับ Green Level
  • บัตรสตาร์บัคส์ การ์ดที่พิมพ์ชื่อของคุณ (ส่งทางไปรษณีย์ไปตามที่อยู่ที่คุณแจ้งไว้) เพื่อให้คุณได้รับบัตรสตาร์บัคส์ โกลด์ การ์ดที่พิมพ์ชื่อของคุณบนบัตร คุณต้องแจ้งที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่ถูกต้อง คุณสามารถปรับแก้ที่อยู่ล่าสุดของคุณได้ด้วยการลงชื่อเข้าใช้บัญชีการใช้บัตรของคุณที่ Starbucks.co.th/Card ถ้าคุณไม่แจ้งข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับที่อยู่ทางไปรษณีย์ สตาร์บัคส์จะไม่จัดส่งบัตร โกลด์ การ์ด ใบนี้ให้คุณ แต่คุณจะยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ในระดับ Gold Level เมื่อใช้บัตรสตาร์บัคส์ การ์ด บัตรหนึ่งบัตรใดที่ลงทะเบียนภายใต้บัญชีการใช้บัตรของคุณ
  • สิ่งที่มอบเพิ่มเติมให้เฉพาะบุคคล:
   สิ่งที่มอบให้เพิ่มเติมเฉพาะบุคคลอาจถูกจัดส่งทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์ ดังนั้นคุณต้องเลือกการเข้าร่วมในการรับข้อมูลส่งเสริมการขายและข้อมูลทางการตลาดที่ส่งทางอีเมลโดยสตาร์บัคส์ และต้องให้ข้อมูลอีเมลที่ถูกต้องหรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เพื่อรับสิ่งเหล่านี้ ทั้งนี้คุณอาจต้องยอมรับต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม โดยสิ่งที่มอบให้เพิ่มเติมเฉพาะบุคคลสำหรับลูกค้าในระดับ Gold Level อาจรวมถึง:
   • ส่วนลด 10 % เนื่องในโอกาสพิเศษบางโอกาส เช่น วันแม่ วันพ่อ และอื่นๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการแจ้งให้ทราบโดยสตาร์บัคส์ (สิทธิประโยชน์นี้อาจไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด 5% ของสมาชิกในระดับ Green Level);
   • ของขวัญพิเศษในเทศกาลปีใหม่
    ถ้าคุณอยู่ในระดับ Gold Level ณ วันที่ 31 ธันวาคมของแต่ละปี คุณจะได้รับปฏิทินปีใหม่แบบตั้งโต๊ะในช่วงสิ้นปีนั้น ซึ่งจะเปิดให้ขอรับได้ที่ร้านสตาร์บัคส์ในประเทศไทย เราจะส่งจดหมายแจ้งให้คุณทราบถึงการขอรับปฏิทินของขวัญนี้ทางอีเมลดังนั้นคุณต้องเลือกการเข้าร่วมในการรับข้อมูลส่งเสริมการขายและข้อมูลทางการตลาดที่ส่งทางอีเมลโดยสตาร์บัคส์ และต้องให้ข้อมูลอีเมลที่ถูกต้องเพื่อการได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว คุณจะได้รับปฏิทินของขวัญเพียงหนึ่งเล่ม ไม่ว่าคุณได้ลงทะเบียนบัตรสตาร์บัคส์ การ์ดของคุณไว้ในบัญชีการใช้บัตรจำนวนเท่าใดก็ตาม
   • การเชิญร่วมกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นโดยสตาร์บัคส์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการแจ้งให้ทราบโดยสตาร์บัคส์
 • อื่นๆ

 • ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิกเข้ามาเกี่ยวข้องในโครงการสิทธิประโยชน์ My Starbucks Rewards™ Program และดาวสะสมภายใต้โครงการนี้ไม่สามารถใช้แทนเงินสด
 • สตาร์บัคส์อาจมีการแนะนำโครงการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับโครงการสิทธิประโยชน์ My Starbucks Rewards™ Program ซึ่งอาจทำให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับโปรแกรมเหล่านั้น
 • คุณตกลงยินยอมให้สตาร์บัคส์จัดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อันเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้าและบริการของสตาร์บัคส์ และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่คุณ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลการตลาด การส่งเสริมการขาย การปรับปรุงสินค้าและบริการ.
 • ดาวสะสม สิทธิประโยชน์ บัตรสตาร์บัคส์ การ์ด และบัญชีการใช้บัตรภายใต้โครงการสิทธิประโยชน์ My Starbucks Rewards™ Program ของคุณถือเป็นของส่วนบุคคล และไม่สามารถขาย โอนหรือมอบให้ หรือใช้ร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือบุคคลอื่น
 • สตาร์บัคส์สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีการใช้บัตรหรือการเข้าร่วมในโครงการสิทธิประโยชน์ My Starbucks Rewards™ Program หากสตาร์บัคส์ได้พิจารณาและตัดสินด้วยดุลยพินิจแล้วว่าคุณได้กระทำการที่ขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตร หรือการใช้บัญชีของคุณไม่ชอบด้วยกฎหมาย ฉ้อฉล หรืออีกนัยหนึ่งคือ ผิดกฎหมาย
 • สตาร์บัคส์สงวนสิทธิ์ในการ "ถอนการลงทะเบียน" และทำให้การเข้าร่วมโครงการสิทธิประโยชน์ My Starbucks Rewards™ Program ขาดคุณสมบัติในกรณีที่บัตรสตาร์บัคส์ การ์ด ใดก็ตามที่ไม่ได้ถูกใช้งานนานติดต่อกันสอง (2) ปี คำว่าไม่ได้ถูกใช้งานหมายความว่าไม่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรนั้นๆ เมื่อมีการถอนการลงทะเบียน คุณยังสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรสตาร์บัคส์ การ์ด นั้นๆได้ แต่จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการสิทธิประโยชน์ My Starbucks Rewards™ Program หากคุณต้องการรับสิทธิประโยชน์ในการใช้จ่ายผ่านบัตรสตาร์บัคส์ การ์ด ดังกล่าว คุณจะต้องลงทะเบียนบัตรสตาร์บัคส์ การ์ด นั้น เพื่อเข้าร่วมโครงการสิทธิประโยชน์ My Starbucks Rewards™ Program อีกครั้งผ่าน www.starbucks.co.th
 • ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการสิทธิประโยชน์ My Starbucks Rewards™ Program ฉบับภาษาอังกฤษและฉบับที่ใช้ภาษาอื่น ให้ยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นฉบับที่มีอำนาจเหนือกว่า
 • สตาร์บัคส์สงวนสิทธิ์ในการยุติ ไม่ต่ออายุ ปรับแก้ หรือ ยกเลิก โครงการสิทธิพิเศษ My Starbucks Rewards™ Program เมื่อใดก็ตามขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ โดยจะแจ้งการแก้ไขไว้ที่ www.starbucks.co.th โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบเป็นการเฉพาะเจาะจง